Ryuuzetsu [Of-Burg] Vs NoboDie [Fed-ExL] CdR ~ 110m